Category Archives: Fr. Chris Schutte


Certain Hope

Fr. Chris Schutte preaches. Isaiah 40:1-11; Psalm 85; 2 Peter 3:8-18; Mark 1:1-8.

Hopeful, But Longing

Fr. Chris Schutte preaches. Isaiah 64:1-9a; Psalm 80; 1 Corinthians 1:1-9; Mark 13:24-37.

First, Thank God

Fr. Chris Schutte preaches. Deuteronomy 8; Psalm 113; James 1:17-27; Matthew 6:25-33.

Receive the Gift

Fr. Chris Schutte preaches. Zephaniah 1:7, 12-18; Psalm 90; I Thessalonians 5:1-10; Matthew 25:14-30.

Be Alert

Fr. Chris Schutte preaches. Amos 5:18-24; Psalm 70; I Thessalonians 4:13-18; Matthew 25:1-13.